Upadłość konsumencka z możliwością zawarcia układu – szansa na ocalenie mieszkania

Upadłość konsumencka z możliwością zawarcia układu – szansa na ocalenie mieszkania   Mieszkanie przeważnie stanowi...

Upadłość konsumencka z możliwością zawarcia układu – szansa na ocalenie mieszkania

Upadłość konsumencka z możliwością zawarcia układu – szansa na ocalenie mieszkania

 

Mieszkanie przeważnie stanowi najcenniejszy składnik majątku konsumenta. Stąd, gdy popadnie on w zadłużenie, a wierzyciele rozpoczną egzekucję swoich należności z dużą dozą prawdopodobieństwa należy spodziewać się, że w pierwszej kolejności będą chcieli sięgnąć po nieruchomość dłużnika. Nie inaczej jest w przypadku upadłości konsumenckiej, choć akurat to postępowanie daje dłużnikowi szanse na zachowanie swojego mieszkania. Jak z niej skorzystać? Środkiem do tego celu okazuje się zawarcie układu pomiędzy upadłym konsumentem a wierzycielami.

Upadły konsument nie od razu traci mieszkanie

Upadłość konsumencka jest procedurą – uregulowaną w Prawie upadłościowym – wzorowaną na upadłości przedsiębiorcy. Tym samym chodzi w niej przede wszystkim o oddłużenie osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, poprzez spłatę wierzycieli. Jednak dzieje się to za cenę utraty przez konsumenta prawa do swobodnego zarządu swoim majątkiem, który staje się masą upadłości. W skład masy upadłości wchodzą także  nieruchomości upadłego konsumenta. Nie oznacza to jednak, że upadły od razu traci swoje nieruchomości czy prawo korzystania z nich.

Sąd, czuwający nad przebiegiem upadłości konsumenckiej, może określić w jakim zakresie konsument po ogłoszeniu upadłości zachowa prawo do korzystania ze swojego mieszkania. Przeważnie sąd pozwala konsumentowi na korzystanie z mieszkania w dotychczasowych sposób do czasu jego sprzedaży. Zdarza się jednak, że zezwala na korzystanie z mieszkania tylko w takim zakresie, w jakim nie koliduje to z jego sprzedażą przez syndyka. Istota tych rozwiązań jest wspólna: przez pewien czas po ogłoszeniu swojej upadłości konsument nadal będzie mógł normalnie mieszkać we własnym domu lub mieszkaniu.

Układ może rozwiązać problem

Zawarcie układu przez upadłego konsumenta z wierzycielami pozwala na rozwiązanie tych problemów, a zwłaszcza na zachowanie przez upadłego mieszkania. Jednak nie dzieje się to automatycznie. W układzie należy przewidzieć takie sposoby spłaty, które przekonają wierzycieli, iż pomimo tego, że dłużnik pozostanie właścicielem swojego mieszkania lub domu, to i tak należności zostaną uregulowane. Dlatego tak istotną kwestią jest właściwe przygotowanie propozycji układowych.

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na kwestie proceduralne, pozwalające ustalić jak doprowadzić do zawarcia takiego układu. Możliwość ta otwiera się w momencie złożenia wniosku o upadłość konsumencką. Wówczas konsument może złożyć odpowiedni wniosek, dzięki któremu dochodzi do zwołania zgromadzenia wierzycieli, podczas którego są głosowane propozycje układowe. Jeżeli zyskają one akceptację odpowiedniej większości wierzycieli, a następnie zatwierdzone zostaną przez sąd – układ wejdzie w życie. Tym samym to właśnie na podstawie takiego układu będą spłacani wierzyciele.

Nie ma przeszkód, aby w ramach propozycji układowych upadły konsument zaproponował wierzycielom, że pozostanie właścicielem swojej nieruchomości mieszkaniowej. Pytanie, co zaproponować w zamian? Najlepszą opcją jest wykazanie, że konsument pomimo tego zyska środki na realizację układu – np. podejmując nowe zatrudnienie czy spieniężając inne składniki swojego majątku. W każdym razie propozycje te muszą zostać solidnie i profesjonalnie przygotowane. Bez tego trudno liczyć na ich przyjęcie przez wierzycieli.