Co to jest i na czym polega upadłość konsumencka? Dowiedz się, kto nie może ogłosić takiej upadłości

Upadłość konsumencka to dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej szansa na powrót do normalnego życia,...

Co to jest i na czym polega upadłość konsumencka? Dowiedz się, kto nie może ogłosić takiej upadłości

Upadłość konsumencka to dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej szansa na powrót do normalnego życia, dzięki niej dochodzi bowiem do ich częściowego lub całkowitego umorzenia zobowiązań. Kto i w jakich okolicznościach może z niej skorzystać?

Co to jest upadłość konsumencka i kto może ją ogłosić?

Upadłość konsumencka polega na częściowym lub całkowitym umorzeniu zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Szczegółowy zakres podmiotowy, zasady oraz warunki jej ogłoszenia określa ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. 

Kto może ogłosić upadłość konsumencką? W myśl przepisów może ogłosić ją osoba fizyczna, która w chwili składania wniosku nie prowadzi działalności gospodarczej i jest konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Konsument jest to zaś osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

Upadłość konsumencka – warunki 

Ogłosić upadłość konsumencką mogą określone podmioty po spełnieniu warunku niewypłacalności. Niewypłacalnym jest dłużnik, który utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Co to oznacza w praktyce? Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań wtedy, gdy opóźnienie w ich wykonywaniu przekracza okres trzech miesięcy. 

Kto zatem nie może ogłosić upadłości konsumenckiej? Nie może zrobić tego dłużnik, którego sytuacja finansowa jest trudna, ale wykonuje on swoje zobowiązania. Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wymaga złożenia wniosku. Może zrobić to sam dłużnik lub każdy z jego wierzycieli osobistych. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składa się na formularzu urzędowym, który dostępny jest m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Wydrukowany wniosek uprawniony podmiot może złożyć osobiście w biurze podawczym sądu lub wysłać go za pośrednictwem poczty, możliwe jest także złożenie go w wersji elektronicznej. 

Co powinien zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Elementy wniosku ustawodawca wymienił enumeratywnie w art. 4912 ust. 4 prawa upadłościowego. Są to m.in.: 

  • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres i numer PESEL dłużnika;
  • NIP dłużnika;
  • aktualny wykaz majątku dłużnika;
  • spis wierzycieli i wysokości ich wierzytelności;
  • oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku.

Jak sprawdzić upadłość osoby fizycznej?

Upadłość konsumencka prowadzona jest w systemie informatycznym pn. Krajowy Rejestr Zadłużonych. Co z tego wynika? Między innymi to dzięki temu każdy zainteresowany może w dowolnym momencie sprawdzić czy w stosunku do określonej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłoszona została upadłość konsumencka. W Rejestrze uwzględniane są także informacje o składnikach masy upadłościowej.