Jak ogłosić upadłość firmy? Zapoznaj się z przepisami

Ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa musi zostać poprzedzone złożeniem wniosku. Kto i w jakich okolicznościach może go...

Jak ogłosić upadłość firmy? Zapoznaj się z przepisami

Ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa musi zostać poprzedzone złożeniem wniosku. Kto i w jakich okolicznościach może go złożyć?

Upadłość przedsiębiorstwa – dla kogo?

Upadłość firmy, zwaną potocznie bankructwem, można ogłosić w trybie określonym w ustawie z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. W myśl jej przepisów upadłość może ogłosić:

 • przedsiębiorca w rozumieniu kodeksu cywilnego,
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • prosta spółka akcyjna,
 • spółka akcyjna nieprowadząca działalności gospodarczej.

Przepisy ustawy stosuje się także w stosunku do:

 • wspólników osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem bez ograniczeń,
 • wspólników spółki partnerskiej.

Kiedy i jak ogłosić upadłość firmy?

Upadłość można ogłosić tylko wtedy, gdy dłużnik jest niewypłacalny. Oznacza to, że:

 • firma utraciła zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych i stan ten utrzymuje się przez ponad trzy miesiące lub
 • zobowiązania przedsiębiorstwa przekraczają wartość jego majątku i stan ten utrzymuje się przez ponadto 24 miesiące.

Jak ogłosić upadłość przedsiębiorstwa? Konieczne jest złożenie stosownego wniosku. Co warte podkreślenia, mimo że samo ogłoszenie upadłości nie następuje z urzędu, to jednak ustawodawca zobowiązał dłużnika do wnioskowania o nią w ciągu trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości.

Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości? Zgodnie z art. 20 p.u. może to zrobić:

 • dłużnik,
 • każdy z jego wierzycieli osobistych,
 • każdy ze wspólników odpowiadających bez ograniczenia za zobowiązania spółki (w stosunku do spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej),
 • każdy, kto na postawie ustawy, umowy spółki lub jej statutu ma prawo do prowadzenia spraw  dłużnika i jego samodzielnego lub łącznego z innymi osobami reprezentowania (w stosunku do osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej),
 • organ założycielski (w stosunku do przedsiębiorstwa państwowego),
 • pełnomocnik Rządu, państwowa osoba prawna, organ lub inna jednostka uprawniona do wykonywania praw z akcji lub udziałów, które należą do Skarbu Państwa (w stosunku do jednoosobowej spółki Skarbu Państwa),
 • likwidator (w stosunku do osoby prawnej, spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej),
 • kurator (w stosunku do osoby prawnej wpisany do KRS),
 • organ udzielający pomocy (w stosunku do dłużnika, któremu udzielono pomocy publicznej o wartości ponad 100 tys. euro),
 • zarządca ustanowiony w postępowaniu egzekucyjnym (w stosunku do dłużnika, w stosunku do którego prowadzona jest egzekucja przez zarząd przymusowy albo sprzedaż przedsiębiorca),
 • spółka dominująca (w stosunku do spółki zależnej).

Jak sprawdzić czy firma jest w upadłości?

Zgodnie z przepisami postanowienie o ogłoszeniu upadłości obwieszcza się w Krajowy Rejestrze Sądowym (KRZ) . Obwieszczenie w Rejestrze postanowienia o ogłoszeniu upadłości polega na udostępnieniu w części publicznej Rejestrutreści postanowienia. Jest to o tyle istotne, że ogłoszenie upadłości pociąga za sobą szereg konsekwencji, m.in. w stosunku do pracowników firmy. Zatem co dalej, gdy ogłoszono upadłość firmy? Pracownicy mogą zostać zaspokojeni z masy upadłościowej, nie przysługują im jednak żadne szczególne uprawnienia związane z wypowiedzeniem czy rozwiązaniem umowy o pracę.