Upadłość

Zarówno upadłość konsumencka, dedykowana osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, które utraciły zdolność spłaty długów, jak i upadłość przedsiębiorstw, uruchamiana w obliczu niewypłacalności firmy, stanowią krytyczne, lecz niezbędne procesy prawne mające na celu uregulowanie sytuacji finansowej. W obu przypadkach, decyzja o wnioskowaniu o upadłość wymaga dokładnego rozpoznania sytuacji i profesjonalnego doradztwa. Nasza firma oferuje wsparcie na każdym etapie, pomagając w zrozumieniu wymogów i optymalizacji procesu upadłościowego dla indywidualnych oraz biznesowych dłużników.

Upadłość konsumencka

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to proces prawny, który ma na celu ustanowienie realnego planu spłaty zadłużenia oraz zatrzymanie powstawania nowych wierzytelności. W sytuacjach wyjątkowych sąd po złożeniu wniosku o upadłość konsumencką może umorzyć wszelkie zobowiązania bez konieczności ustalenia planu spłaty.

Proces ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

1
Analiza danych klienta
Przed skierowaniem sprawy do sądu, przeprowadzamy analizę danych przedstawionych przez klienta, co umożliwia podjęcie właściwej decyzji w kwestii dalszych działań.
2
Decyzje podejmowane w procesie
W trakcie procesu ogłoszenia upadłości konsumenckiej podejmowane są decyzje mające na celu skuteczne zrealizowanie postawionych celów.

Nasi specjaliści zapewniają kompleksową obsługę prawna w procesie upadłości konsumenckiej.

Doświadczeni prawnicy

Zapewniamy naszym klientom doświadczonych prawników specjalizujących się w obsłudze spraw związanych z upadłością konsumencką.

Reprezentacja klientów

Reprezentujemy klientów przed sądem upadłościowym, zapewniając im profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu.

Monitorowanie postępowania

Stale monitorujemy przebieg postępowania, dbając o interesy naszych klientów i podejmując odpowiednie działania w razie konieczności.

Kontakt z syndykiem

Nasi prawnicy utrzymują kontakt z syndykiem, dbając o prawidłowy przebieg procesu oraz reprezentując interesy klienta.

zespół restrukturyzacyjny

Zacznij z nami bez ryzyka: bezpłatna konsultacja czeka!

Upadłość firmy, przedsiębiorstwa

Czym jest upadłość firmy, przedsiębiorstwa?

Wszczęcie postępowania upadłościowego następuje w wyniku niewypłacalności przedsiębiorstwa, czyli utraty zdolności do wywiązywania się z wymagalnych zobowiązań finansowych.  Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Przedsiębiorca ma obowiązek złożyć wniosek o upadłość w terminie 30 dni od momentu powstania stanu niewypłacalności.

Dłużnik będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Proces ogłoszenia upadłości firmy, przedsiębiorstwa.

1
Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości
Postępowanie upadłościowe rozpoczyna się w momencie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości gospodarczej w wydziale gospodarczym sądu rejonowego właściwego dla miejsca prowadzania działalności.
2
Zarządzanie majątkiem i likwidacja
W momencie, gdy zostanie ogłoszona upadłość przedsiębiorstwa, wierzyciele mają możliwość dochodzenia należności jedynie w trybie postępowania upadłościowego. Warto nadmienić, że majątek dłużnika w trakcie trwania postępowania staje się masą upadłościową, która ma służyć zaspokojeniu wierzycieli. Po ogłoszeniu upadłości majątek firmy zostaje przejęty przez syndyk i następuje jego likwidacja.

GRP Restrukturyzacje oferuje kompleksową obsługę procesu upadłościowego.

Analizujemy dokumenty finansowe spółki,

przygotowujemy strategię działania,

wskazujemy inne sposobu wyjścia z kryzysu np. sprzedaż przedsiębiorstwa (Pre-Pack), restrukturyzację,

reprezentujemy klienta w kontaktach z wierzycielami,

sporządzamy dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o upadłość,

na bieżąco udzielamy porad prawnych w zakresie upadłości,

reprezentujemy dłużnika w postępowaniu upadłościowym.

Oferujmy kompleksową obsługę procesu upadłości konsumenckiej. Prowadzone przez nas działania skutkują oddłużeniem!