Postępowanie restrukturyzacyjne – sposób na oddłużenie przedsiębiorców

Postępowanie restrukturyzacyjne to procedura mająca na celu uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika poprzez podjęcie działań zmierzających...

Postępowanie restrukturyzacyjne – sposób na oddłużenie przedsiębiorców

Postępowanie restrukturyzacyjne to procedura mająca na celu uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika poprzez podjęcie działań zmierzających do zawarcia układu z wierzycielami lub do poprawy jego sytuacji ekonomicznej.

Restrukturyzacja przedsiębiorstw, czyli ogół czynności podejmowanych w celu poprawy płynności finansowej, zwiększenia konkurencyjności, czy dostosowania do warunków rynkowych, to często jedyna szansa na to, by firma mogła dalej działać. Podstawą do jej prowadzenia są przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne, która definiuje postępowanie restrukturyzacyjne poprzez określenie jego celów.

Co to jest zatem postępowanie restrukturyzacyjne? Postępowanie restrukturyzacyjne to postępowanie, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika i umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w razie postępowania sanacyjnego przez przeprowadzenie działań sanacyjnych. Ustawodawca wskazał ponadto, że działania te muszą zabezpieczać słuszne interesy wierzycieli.

Metody restrukturyzacji przedsiębiorstw

Restrukturyzację można przeprowadzić w jednym z czterech trybów tj. w:

  • postępowaniu o zatwierdzenie układu,
  • przyspieszonym postępowaniu układowym,
  • postępowaniu układowym,
  • postępowaniu sanacyjnym.

Który spośród nich wybrać? Nie jest to kwestia dobrowolna, ale uzależniona od spełnienia określonych ustawowo warunków, w tym od wysokości sumy wierzytelności spornych.

Restrukturyzacja przedsiębiorstw – kiedy i dla kogo?

Proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa może zostać uruchomiony wtedy, gdy przedsiębiorstwo jest dłużnikiem niewypłacalnym lub zagrożonym niewypłacalnością. Pojęcie niewypłacalności na gruncie postępowania restrukturyzacyjnego rozumiane jest tak, jak w postępowaniu upadłościowym. Zatem dłużnik jest niewypłacalny jeżeli:

  • utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań i opóźnienie w ich wykonaniu trwa dłużej niż trzy miesiące;
  • jego zobowiązania przekraczają wartość jego majątku i stan ten utrzymuje się przez dłużej niż 24 miesiące.

O zagrożeniu niewypłacalnością mówimy zaś wtedy, gdy sytuacja ekonomiczna dłużnika wskazuje, że w niedługim czasie może on stać się niewypłacalny.

Czy każdy dłużnik może poddać się restrukturyzacji? Poza spełnieniem warunku niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością, dłużnik musi także czynić zadość innym przesłankom. Postępowanie restrukturyzacyjne może bowiem dotyczyć wyłącznie:

  • przedsiębiorców w rozumieniu kodeksu cywilnego,
  • spółek z o.o., prostych spółek akcyjnych, spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej,
  • wspólników osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczeń całym swoim majątkiem,
  • wspólników spółki partnerskiej.