Przygotowana likwidacja (pre-pack)

Przygotowana likwidacja (z ang. pre-pack) jest stosunkowo nowym rozwiązaniem w porządku prawnym obowiązującym w Polsce....

Przygotowana likwidacja (pre-pack)

Przygotowana likwidacja (z ang. pre-pack) jest stosunkowo nowym rozwiązaniem w porządku prawnym obowiązującym w Polsce. Postępowanie pre-pack weszło w życie w 2016 roku i umożliwia szybką sprzedaż majątku niewypłacalnego dłużnika na rzecz inwestora, w ramach postępowania upadłościowego.

 

Na czym polega pre-pack?

Pre-pack to inaczej procedura przygotowanej likwidacji w postępowaniu upadłościowym umożliwiająca sprzedaż zadłużonego przedsiębiorstwa bez konieczności przeprowadzania postępowania upadłościowego. Procedura pozwala na zachowanie ciągłości funkcjonowania upadłego przedsiębiorstwa, ponieważ po przeprowadzeniu postępowania firma nie ulega likwidacji. Nowy właściciel przejmuje upadłe przedsiębiorstwo w stanie wolnym od zobowiązań i obciążeń, jednak wykorzystując dotychczasowe zasoby.

 

Dlaczego warto skorzystać z procedury pre-pack

Procedura przygotowanej likwidacji, mimo że dokonywana jest w ramach postępowania upadłościowego, nie prowadzi do likwidacji przedsiębiorstwa. Dzięki jej przeprowadzeniu firma ulega oddłużeniu, zostają zachowane miejsca pracy, a także co najważniejsze nie ma konieczności wstrzymania działalności operacyjnej. Dzięki przygotowanej likwidacji zmiana właściciela firmy może być praktycznie niewidoczna dla interesariuszy. Postępowanie pre-prack przypomina sprzedaż przedsiębiorstwa, z jedną istotną różnicą – inwestor nie odpowiada za zobowiązania nabywanego przedsiębiorstwa.

Procedura przygotowanej likwidacji zapewnia szybkie zaspokojenie roszczeń wierzycieli z jednoczesnym zachowaniem pozycji rynkowej przedsiębiorstwa i możliwością kontynuowania działalności.

 

Kto może złożyć wniosek i jakie wymogi trzeba spełnić

Wniosek o przygotowaną likwidację może zostać złożony przez dłużnika lub innego uczestnika postępowania upadłościowego, na przykład wierzyciela. We wniosku o pre-pack musi zostać ujęty nowy nabywca, proponowana cena zakupu, a także opis oraz szacunkowa wartość  przedmiotu sprzedaży. Ponadto do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty wadium w wysokości jednej dziesiątej oferowanej ceny  przez nabywcę oraz zaproponowaną umowę.

Sąd może uwzględnić wniosek, jeżeli cena zbycia przedsiębiorstwa zbliżona jest do kwoty możliwej do uzyskania w postępowaniu upadłościowym przy likwidacji na zasadach ogólnych. Dodatkowo określona kwota zostaje pomniejszona o koszty postępowania, które należałoby ponieść w związku z likwidacją w trybie ogólnym, jeżeli przemawia za tym ważny interes publiczny lub możliwość zachowania przedsiębiorstwa.

Syndyk zawiera umowę sprzedaży na warunkach określonych w postanowieniu sądu o zatwierdzeniu warunków sprzedaży nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia stwierdzenia prawomocności tego postanowienia, chyba że zaakceptowane przez sąd warunki umowy przewidywały inny terminie.

Zawarcie umowy sprzedaży może nastąpić wyłącznie po wpłaceniu przez nabywcę całej ceny lub po wydaniu syndykowi ceny złożonej wcześniej do depozytu sądowego.

Wydanie przedsiębiorstwa nabywcy następuje bezpośrednio do rąk kupującego, przy udziale syndyka.