Postępowanie o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu Postępowanie o zatwierdzenie układu to jedna z czterech form, w której...

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu to jedna z czterech form, w której można prowadzić postępowanie restrukturyzacyjne, którego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika.

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Istota postępowania o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu to jedyne spośród wszystkich rodzajów postępowania restrukturyzacyjnego, które nie ma charakteru postępowania sądowego. Udział sądu jest jedynie minimalny i ogranicza się wyłącznie do zatwierdzenia układu – nawet zbieranie głosów wierzycieli odbywa się bowiem przez samego dłużnika.

Przeprowadzenie postępowania o zatwierdzenie układu możliwe jest tylko wtedy, gdy suma wierzytelności spornych, które uprawniają do głosowania nad układem nie przekracza 15 proc. sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Zatem jeśli wierzytelności przekroczą ten pułap, wówczas nie może być prowadzony ten rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego.

Nadzorca układu

Kluczową rolę w postępowaniu o zatwierdzenie układu odgrywa nadzorca układu. W związku z brakiem kontroli sądowej nad całą procedurą, jego osoba jest swego rodzaju zabezpieczeniem prawidłowości postępowania. Nadzorcą może być bowiem wyłącznie osoba, która posiada licencję doradcy zgodną z wymogami określonymi w ustawie. Taką rolę pełnić mogą w podejmowanym przez przedsiębiorcę postępowaniu doradcy restrukturyzacyjni z Kancelarii GRP, którzy posiadają stosowną licencję i dysponują odpowiednim doświadczeniem.

Co należy do zadań nadzorcy układu? Przede wszystkim dłużnik zawiera z nim umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania, aby ten pomógł mu w przygotowaniu propozycji układowych, przeprowadzeniu samodzielnego zbierania głosów i złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu. To nadzorca powinien także poinformować dłużnika o przeszkodach – jeśli takie istnieją – w prowadzeniu postępowania o zatwierdzenie układu. Jest on również zobowiązany do udzielanie wierzycielowi na jego żądanie informacji o sytuacji majątkowej dłużnika i możliwości wykonania układu w zakresie, który jest potrzebny do podjęcia decyzji o głosowaniu za lub przeciw układowi.

Przebieg postępowania o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu, które rozpoczyna się od zawarcia umowy z doradcą restrukturyzacyjnym mającym pełnić rolę nadzorcy układu, rozpoczyna się od niezwłocznego ustalenia przez dłużnika dnia układowego. Powinien on zostać wyznaczony tak, aby przypadał nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem złożenia wniosku o zatwierdzenie układu i nie później niż dzień przed tym dniem. Po ustaleniu tego dnia, nadzorca układu zakłada i prowadzi akta sprawy. Co istotne, czyni to w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe.

Po ustaleniu dnia układowego następuje zebranie głosów wierzycieli, co także należy do zadań nadzorcy. Warto podkreślić, że oddanie głosów przez wierzycieli możliwe jest za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, który obsługuje postępowanie sądowe. Jeżeli dojdzie do przyjęcia układu stwierdza to nadzorca układu, a następnie w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku o jego zatwierdzenie, sąd wydaje postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu.