Upadłość a komornik

Upadłość a komornik   Postępowanie o ogłoszenie upadłości i postępowanie egzekucyjne u swoich podstaw mają...

Upadłość a komornik

Upadłość a komornik

 

Postępowanie o ogłoszenie upadłości i postępowanie egzekucyjne u swoich podstaw mają powstanie zadłużenia. Jaka jest ich wzajemna relacja?

Upadłość a komornik

Co to jest upadłość?

Upadłość konsumencką zdefiniować można jako częściowe lub całkowite umorzenie zadłużenia osoby fizycznej. Jej celem jest zatem oddłużenie dłużnika. Podstawą wszczęcia postępowania jest niewypłacalność osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, która rozumiana jest jako utrata zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Na gruncie polskiego prawa upadłościowego obowiązuje domniemanie, że dłużnik utracił zdolność do ich wykonywania, gdy opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Upadłość przedsiębiorcy, a także innych podmiotów, do których mają zastosowanie przepisy prawa upadłościowego tj. spółki z o.o., prostej spółki akcyjnej, spółki akcyjnej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wspólników osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za jej zobowiązania całym swoim majątkiem bez ograniczeń oraz wspólników spółki partnerskiej ma przede wszystkim na celu zaspokojenie wierzycieli, a w miarę możliwości zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika. Podstawą upadłości przedsiębiorcy jest niewypłacalność dłużnika, z którą w przypadku dłużników będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, ale którym ustawa przyznała zdolność prawną, mamy do czynienia także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość majątku. Stan ten musi się utrzymywać przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Co to jest postępowanie egzekucyjne?

Postępowanie egzekucyjne to rodzaj postępowania cywilnego, które obejmuje szereg czynności zmierzających do wyegzekwowania od dłużnika należności na rzecz wierzyciela. Celem postępowania egzekucyjnego jest spełnienie świadczenia, które zostało stwierdzone tytułem wykonawczym, a zatem zaspokojenie roszczeń konkretnego wierzyciela. Wszczynane jest ono na wniosek wierzyciela.

Postępowanie upadłościowe a egzekucyjne

Jaki wpływ na postępowanie egzekucyjne ma wszczęcie postępowania upadłościowego i co dzieje się z nim po ogłoszeniu upadłości? Ustawodawca wskazał wprost, że postępowanie egzekucyjne wszczęte przed dniem ogłoszenia upadłości, a które dotyczy majątku wchodzącego w skład masy upadłościowej, ulega zawieszeniu. Po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości zostaje ono zaś umorzone. Co więcej, w takiej sytuacji wszystko to, co zostało uzyskane przez komornika w zawieszonym postępowaniu egzekucyjnym np. środki pieniężne ze sprzedaży ruchomości, przelewa się do masy upadłości.

To właśnie dlatego wszczęcie postępowania upadłościowego, które może zostać zainicjowane przez samego dłużnika – wszczynane jest bowiem na jego wniosek – przez wielu z nich traktowane jest jako sposób ochrony przed egzekucją komorniczą. Należy jednak pamiętać, że ogłoszenie upadłości pociąga za sobą szereg konsekwencji, wywołując skutki nie w tylko względem postępowania egzekucyjnego. Nasz zespół oferuje kompleksową analizę sytuacji dłużnika i wybór optymalnych rozwiązań.