Ochrona przed komornikiem – przed wierzycielami

Ochrona przed komornikiem – przed wierzycielami   Nieodbieranie telefonów, czy listów od komornika nie jest...

Ochrona przed komornikiem – przed wierzycielami

Ochrona przed komornikiem – przed wierzycielami

 

Nieodbieranie telefonów, czy listów od komornika nie jest sposobem na ochronę przed prowadzonymi przez niego działaniami. Mówiąc o ochronie przed komornikiem, przede wszystkim należy pamiętać o zapobieganiu zadłużeniu, a jeśli takie się pojawi – o terminowym regulowaniu należności. Warto jednak pamiętać, że istnieje kilka możliwości skutecznego powstrzymania lub zawieszenia działań komorniczych i ochrony przed wierzycielami.

Ochrona przed komornikiem

Ogłoszenie upadłości

Wielu dłużników ochrony przed egzekucją dopatruje się w ogłoszeniu upadłości. Zgodnie z przepisami, postępowanie egzekucyjne, które zostało wszczęte przed dniem ogłoszenia upadłości i które dotyczy majątku wchodzącego w skład masy upadłościowej, ulega bowiem zawieszeniu. Jeżeli dojdzie zaś do uprawomocnienia się ogłoszenia upadłości, wówczas egzekucja zostaje umorzona.

Po ogłoszeniu upadłości nie jest możliwe zatem prowadzenie egzekucji wobec składników masy upadłościowej. Warto podkreślić ponadto, że dotyczy to zarówno wierzytelności, które powstały przed ogłoszeniem upadłości, jak i tych, które powstały o jej ogłoszeniu.

Postępowanie restrukturyzacyjne

Swego rodzaju ochronę przed komornikiem stanowi także postępowanie restrukturyzacyjne i to bez względu na prowadzoną formę. W przypadku postępowania o zatwierdzenie układu, z dniem uprawomocnienia się postanowienia, które zatwierdza układ, postępowanie egzekucyjne prowadzone przeciwko dłużnikowi w celu zaspokojenia wierzytelności objętych układem ulega zawieszeniu z mocy prawa. Tytuły wykonawcze lub egzekucyjne, które obejmują wierzytelności objęte układem, tracą zaś wykonalność.

Zawieszeniu ulega także postępowanie egzekucyjne wszczęte przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, a które dotyczy wierzytelności objętej układem. Zawieszenie z mocy prawa następuje w tym przypadku z dniem otwarcia postępowania przyspieszonego.

Podobny skutek ma prowadzenie postępowania sanacyjnego. Postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika, który wchodzi w skład masy sanacyjnej wszczęte przed dniem otwarcia postepowania sanacyjnego, ulega bowiem zawieszeniu z mocy prawa.

Czego nie może zająć komornik?

Warto także pamiętać, że ustawodawca przewidział szereg ograniczeń egzekucji. Oznacza to, że komornik nie może zająć pewnych przedmiotów, środków np. płynących ze świadczeń, należności. Ograniczenie prowadzenia egzekucji dotyczy m.in.:

  • niezbędnych przedmiotów urządzenia domowego np. lodówki, ale i takich, które umożliwiają przygotowanie posiłków;
  • zapasów żywności;
  • pościeli, bielizny, ubrań;
  • jednej krowy lub dwóch kóz albo trzech owiec;
  • przedmiotów niezbędnych do nauki;
  • szczegółowo wymienionych zwierząt i sprzętu – jeśli dłużnik jest rolnikiem;
  • określonej procentowo wysokości wynagrodzenia o pracę;
  • określonej procentowo wysokości pobieranej renty lub emerytury;
  • środków z alimentów,
  • określonych dodatków i świadczeń.

Należy także podkreślić, że komornik może prowadzić egzekucję wyłącznie z nieruchomości i ruchomości, które należą do dłużnika.