Jak uchronić się przed egzekucją komorniczą? Jak zablokować komornika?

Jak uchronić się przed egzekucją komorniczą? Jak zablokować komornika?   Czynności komornika, czyli wszelkie kroki...

Jak uchronić się przed egzekucją komorniczą? Jak zablokować komornika?

Jak uchronić się przed egzekucją komorniczą? Jak zablokować komornika?

 

Czynności komornika, czyli wszelkie kroki ponoszone przez niego w ramach zajęcia majątku dłużnika stanowią dla wielu osób ogromny powód do niepokoju. Tymczasem nawet do 40% Polaków ma na swoim koncie aktywny dług (zazwyczaj w banku lub instytucji o podobnym charakterze), a to już wystarczająca okoliczność mogąca prowadzić do problemów z regularną spłatą zadłużenia. Czy istnieją sposoby na to, by uniknąć egzekucji komorniczej i zablokować komornika oraz jego działania?

Jak uchronić się przed egzekucją komorniczą?

Jak dochodzi do wszczęcia postępowania egzekucyjnego?

Dług jest rodzajem zobowiązania, które ciąży na dłużniku względem wierzyciela. Dłużnik ma wobec niego zobowiązanie, które w zależności od sytuacji może być pieniężne (na przykład pożyczka bankowa) lub rzeczowe – gdy należnością wierzyciela jest przedmiot o określonej wartości. Zaniechanie spłaty lub też jej opóźnienie skutkuje powstaniem długu, a ten daje wierzycielowi prawo do wejścia na drogę sądową w celu uzyskania tytułu egzekucyjnego. Sąd ustala też, jaką wysokość ma mieć dług komorniczy.

Po nadaniu klauzuli wykonalności (tytułu wykonawczego) wierzyciel może zgłosić się do komornika, który podejmuje na jego wniosek decyzję o wszczęciu egzekucji. Komornik sądowy, do którego wpłynął wniosek od wierzyciela zostaje tym samym zobowiązany do prowadzenia egzekucji komorniczej – zgodnie z przepisami ciąży na nim obowiązek realizacji prawomocnego postanowienia sądowego.

Jako funkcjonariusz publiczny komornik ma obowiązek powiadomienia dłużnika w sprawie prowadzenia egzekucji, następnie dąży do ustalenia składników majątku. Komornik ma prawo, w ramach zajęcia komorniczego, prowadzić egzekucję z rachunku bankowego, zajmując wynagrodzenie lub też świadczenia emerytalne i rentowe. Zajęcie przez komornika konta bankowego musi jednak pozostawić dłużnikowi tak zwaną kwotę wolną od potrąceń.

Zajęte może być nie tylko konto bankowe – możliwe pozostaje zajęcie nieruchomości oraz ruchomych składników majątku, jednak bez podstawowych dóbr materialnych, takich jak na przykład ubrania. Dłużnik musi mieć ponadto świadomość faktu, że ponosi całkowite koszty egzekucji komorniczej.

Jak uniknąć egzekucji i zatrzymać działania komornika?

Polskie prawo daje dłużnikom kilka możliwości, by uniknąć egzekucji komorniczej nieruchomości czy przeciwdziałać zajęciu rachunku bankowego.

Jeżeli zachodzą przesłanki o nieprawidłowościach w sprawie prowadzenia egzekucji, możliwe jest odwołanie się od nakazu zapłaty poprzez złożenie powództwa w sądzie – w przypadku potwierdzenia, że są one słuszne, dojdzie do wstrzymania działań komornika. W sytuacji, gdy komornik dokonał zajęcia składnika majątku, który nie należy do dłużnika, prawowity właściciel wnioskuje, a później składa pozew o wyłączenie spod egzekucji swojej własności.

Oczywiście w wielu przypadkach dłużnik faktycznie ma zobowiązanie wobec wierzyciela, stąd umorzenie egzekucji w taki sposób nie jest możliwe. Jedną z metod na to, by zablokować komornika w przypadku egzekucji komorniczych jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka a wstrzymanie egzekucji komorniczej

W ramach tego działania dłużnik ma szansę na ustalenie planu spłaty zadłużenia możliwego do zrealizowania. Chociaż głównym celem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest wstrzymanie powstawania nowych długów, w określonych sytuacjach sąd może wydać postanowienie o umorzeniu wszystkich ciążących na dłużniku zobowiązań. W taki sposób dochodzi do ochrony majątku, który pozostał dłużnikowi.

Najlepszym sposobem na ochronę przed zajęciem majątku dłużnika jest w takim wypadku skorzystanie z fachowej pomocy prawnej i doradztwa finansowego. Przechodzenie przez takie formalności samodzielnie jest nie tylko trudne, ale przede wszystkim ogromnie stresujące. Z odpowiednim wsparciem uda Ci się uniknąć egzekucji komorniczej i doprowadzić do oddłużenia.