Doradca restrukturyzacyjny – pomoże ochronić przedsiębiorstwo przed upadłością?

Doradca restrukturyzacyjny to podmiot, który podejmuje szereg czynności w toku postępowania restrukturyzacyjnego. Czy są one...

Doradca restrukturyzacyjny – pomoże ochronić przedsiębiorstwo przed upadłością?

Doradca restrukturyzacyjny to podmiot, który podejmuje szereg czynności w toku postępowania restrukturyzacyjnego. Czy są one pomocne?

Poprawa utraconej lub nadszarpniętej płynności finansowej, konieczność dopasowania się do potrzeb rynku, potrzeba zmian w celu zwiększenia efektywności pracy zespołu to sytuacje, które mogą dotknąć każde przedsiębiorstwo. Jeśli problemy nie zostaną rozwiązane odpowiednio wcześnie, może zostać ono w konsekwencji zmuszone do ogłoszenia upadłości. Jak się przed nią ochronić?

Rozwiązaniem jest przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego, które zgodnie z przepisami Prawa restrukturyzacyjnego ma na celu uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika poprzez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami lub w razie podjęcia postępowania sanacyjnego przez podjęcie czynności zmierzających do poprawy jego sytuacji ekonomicznej. Wszystko to powinno odbywać się przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Doradca restrukturyzacyjny – czy warto skorzystać z jego pomocy?

Podjęcie działań restrukturyzacyjnych nie należy do najłatwiejszych. Z pomocą przychodzi w takich sytuacjach doradca restrukturyzacyjny. Na czym polegają jego działania i czy warto skorzystać z jego pomocy? Jego wsparcie sprowadza się do analizy finansowej przedsiębiorstwa i konsultacji, pomocy przy przygotowaniu planu restrukturyzacyjnego wraz ze strategią uwzględniającą działania zmierzające do poprawy sytuacji faktycznej. Opracowuje on także propozycje układowe, dostarczając argumentów, które pomogą przekonać wierzycieli o słuszności proponowanych działań.

Doradca restrukturyzacyjny, bazując na swojej wiedzy i doświadczeniu, przeprowadza zatem przedsiębiorcę przez niekiedy skomplikowany i trudny dla samego zainteresowanego proces restrukturyzacji.

Doradca restrukturyzacyjny – kto to jest?

Kim jest właściwie doradca restrukturyzacyjny? To stosunkowo nowy zawód na polskim rynku pracy. W obecnej formie wprowadzony został mocą ustawy z dnia 15 marca 2007 roku o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, która zakłada, że jest to podmiot wykonujący określone czynności m.in. w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Co ważne, zawodu tego nie może wykonywać każda osoba fizyczna. Zgodnie z ustawą konieczne jest uzyskanie licencji, którą można otrzymać po spełnieniu ściśle określonych warunków. Są to m.in.:

  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
  • ukończenie wyższych studiów i uzyskanie tytułu magistra lub innego równorzędnego;
  • nieposzlakowana opinia;
  • zarządzanie przez co najmniej trzy lata majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku;
  • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  • nie bycie podejrzanym albo oskarżonym o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  • nie wpisanie do rejestru dłużników niewypłacalnych KRS, ani też nie ujawnienie w nim informacji o niej.

Warunkiem koniecznym jest ponadto złożenie z pozytywnym wynikiem egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną, która powoływana jest przez Ministra Sprawiedliwości.