Czy można skutecznie ochronić majątek przed wierzycielami?

Czy można skutecznie ochronić majątek przed wierzycielami?   Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to ogromna satysfakcja...

Czy można skutecznie ochronić majątek przed wierzycielami?

Czy można skutecznie ochronić majątek przed wierzycielami?

 

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to ogromna satysfakcja i możliwość samorealizacji, ale i spore ryzyko finansowe. Jak postępować, by wprowadzić skuteczne metody ochrony majątku firmy przed wierzycielami w razie zadłużenia i postępowania egzekucyjnego?

Czy można skutecznie ochronić majątek przed wierzycielami?

Wierzyciel a dłużnik

Dług ciążący na dłużniku stanowi zobowiązanie wobec wierzyciela. Powstaje wskutek zaniechania dopełnienia obowiązku ponoszenia świadczenia występującego pomiędzy dwiema stronami. Zaniechanie takie może być wynikiem celowego działania, chociaż z pewnością znacznie częściej związane jest po prostu z zawodowymi niepowodzeniami i idącymi za nimi trudnościami z zachowaniem płynności finansowej. Jednak bez względu na przyczynę, wierzyciel ma prawo dążyć do odzyskania należnych mu środków, chociażby poprzez działania komornicze prowadzące do zabezpieczenia majątku dłużnika na rzecz egzekucji komorniczej.

W przypadku prowadzenia własnej firmy, głównie jednoosobowej działalności gospodarczej, grożąca dłużnikowi niewypłacalność może doprowadzić w ostateczności do zajęcia całego majątku przedsiębiorcy (także jego współmałżonka, jeżeli małżeństwo nie ustanowiło rozdzielności majątkowej). Czy jednak można zastosować skuteczną (i legalną) ochronę majątków przedsiębiorców tak, by zabezpieczyć jego środki z rachunku bankowego czy nieruchomości?

Metody zabezpieczenia majątku dłużnika przed wierzycielem

Przy wspomnianej jednoosobowej działalności gospodarczej, w razie zadłużenia, dłużnik odpowiada całym swoim prywatnym majątkiem. W celu ograniczenia ryzyka utraty majątku niewypłacalnych dłużników doradcy biznesowi polecają przekształcanie JDG w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W takim bowiem wypadku ewentualne zobowiązania sięgają jedynie do wysokości majątku samej spółki. Jednak nawet przy takim “wyjściu awaryjnym” możliwe jest ostatecznie sięgnięcie także do prywatnych składników majątku.

Do takiej sytuacji może dojść, gdy wierzyciel udowodni, że wskutek czynności prawnej związanej z zawiązaniem spółki dłużnik działał świadomie na niekorzyść zaspokojenia roszczeń wierzycieli. Tym sposobem wspomniana czynność zostanie uznana za bezskuteczną, a na poczet zadłużenia egzekucja komornicza sięgnie także po prywatny majątek przedsiębiorcy.

Skuteczna ochrona majątku dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą może przyjąć także inną formę. Jedną z nich będzie restrukturyzacja zadłużenia. Jest to działanie, które pozwoli uchronić firmę przed upadłością, a jednocześnie umożliwi przywrócenie jej płynności finansowej. Planując i wprowadzając takie rozwiązanie zachowana zostaje ochrona interesu wierzycieli – specjaliści, którzy przeprowadzają zadłużoną firmę przez proces restrukturyzacji chcą, by sytuacja prawna dłużnika została usystematyzowana, a osoba trzecia (wierzyciel) wyraziła zgodę na takie, a nie inne działanie. Dochodzi wówczas do zawiązania układu dokładnie odnoszącego się tak do kwestii majątku osoby zadłużonej, jak i wierzycieli. Osoba (przedsiębiorca) chcąca skorzystać z takiej możliwości powinna zdecydować się na pomoc ze strony specjalistów tej dziedziny zamiast podejmować działania samodzielnie.

Działanie dłużnika w przy postępowaniu upadłościowym

Na wniosek dłużnika może dojść również do wszczęcia postępowania upadłościowego. Do złożenia takiego dokumentu powinno dojść w ciągu 30 dni od momentu ustalenia niewypłacalności dłużnika.

W przypadku postępowania upadłościowego składniki majątku zajęte na poczet zadłużenia trafiają do tak zwanej masy upadłościowej, która to ma już docelowo posłużyć do zaspokojenia wierzyciela czy też wierzycieli.