Upadłość przedsiębiorstw

Upadłość firmy, przedsiębiorstwa

 

Wszczęcie postępowania upadłościowego następuje w wyniku niewypłacalności przedsiębiorstwa, czyli utraty zdolności do wywiązywania się z wymagalnych zobowiązań finansowych.  Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Przedsiębiorca ma obowiązek złożyć wniosek o upadłość w terminie 30 dni od momentu powstania stanu niewypłacalności.

 

Dłużnik będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

 

Postępowanie upadłościowe rozpoczyna się w momencie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości gospodarczej w wydziale gospodarczym sądu rejonowego właściwego dla miejsca prowadzania działalności.

 

W momencie, gdy zostanie ogłoszona upadłość przedsiębiorstwa, wierzyciele mają możliwość dochodzenia należności jedynie w trybie postępowania upadłościowego. Warto nadmienić, że majątek dłużnika w trakcie trwania postępowania staje się masą upadłościową, która ma służyć zaspokojeniu wierzycieli. Po ogłoszeniu upadłości majątek firmy zostaje przejęty przez syndyk i następuje jego likwidacja.

 

 

GRP Restrukturyzacje oferuje kompleksową obsługę procesu upadłościowego:

  • analizujemy dokumenty finansowe spółki,
  • przygotowujemy strategię działania,
  • wskazujemy inne sposobu wyjścia z kryzysu np. sprzedaż przedsiębiorstwa (Pre-Pack), restrukturyzację,
  • reprezentujemy klienta w kontaktach z wierzycielami,
  • sporządzamy dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o upadłość,
  • na bieżąca udzielamy porad prawnych w zakresie upadłości,
  • reprezentujemy dłużnika w postępowaniu upadłościowe.

 

Zapraszamy do kontaktu.

PORADY
EKSPRETÓW

Na czym polega restrukturyzacja? Jak przebiega procedura upadłościowa? Zapoznaj się z naszymi poradami i dowiedz się, jak skutecznie pozbyć się długów.

    Administratorem Państwa danych osobowych jest KANCELARIA GRP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 27. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów marketingowych.RODO